ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Egyéni vállalkozásom adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Vállalkozásom adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.Vállalkozásom a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Hajdu Judit ev

Székhely: 2896 Szomód, Tókút u 7.

Telefon: 06 30 415 0277

E-mail: udit.hajdu@gmail.com 

Adatfeldolgozás:

 – adatfeldolgozást végző személyek: Fekete Csilla ev

 könyvelőiroda elérhetősége: csili564@gmali.com

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, elektronikusan az udit.hajdu@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

 – nem történik külföldre adattovábbítás

II.Vállalkozásom adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

 • Adatkezelési célok:

Vállalkozásom az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a.) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

b.) marketing célból

 • Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: érintett hozzájárulása

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a.) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont

b.) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelés jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c.) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont

d.) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 – beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

 – beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

 – szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés

 – tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

 • Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III.Érintettek jogai:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a.) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b.) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c.) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d.) az adat kezelésének korlátozása;

e.) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f.) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g.) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h.) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

IV.Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Vállalkozásom biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Vállalkozásom az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

V.Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI.Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Vállalkozásom az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 1. adattovábbítás nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • dátum

 • címzett

 • harmadik örszágba történő adattovábbítás

 • személyes adatok köre

 • adatkezelés, feldolgozás célja

 • adatkezelés, feldolgozás jogalapja

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 • technikai és szervezési intézkedések

 • adattörlésre előirányzott határidő

 • jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

 1. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • kérelem időpontja

 • érintett neve, azonosító adata

 • kérelem tartalma

 • intézkedés megnevezése

 • intézkedés dátuma

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 1. adatvédelmi incidensek nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • incidens ideje

 • incidens megnevezése

 • érintettek köre

 • érintett személyes adatok

 • incidens hatása

 • intézkedések

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 1. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • megkeresés tárgya és ideje

 • érintettek köre

 • érintett személyes adatok

 • intézkedések

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 1. “eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • beérkezés ideje

 • kérelem tárgya

 • intézkedés (pl. visszaküldés)

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Kelt: Szomód, 2024.03.30.