Nyereményjáték!

  

Új megrendelőink között novemberben kisorsolunk
 egy táplálkozási tanácsadást
vagy
egy edzőterem bérletet
vagy
egy stílus tanácsadást,
amit a nyertes választhat ki.

A játékban való részvétel feltétele,
hogy az új megrendelő októberben minden héten, hetente legalább 3 napon rendeljen tőlünk ételt.

***

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

Bevezető

A haromszaz.hu nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg. 

1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: 

A Nyereményjátékok szervezője Hajdu Judit E.V (székhely / értesítési cím: 2896, Szomód Tókút u. 7. továbbiakban: „Szervező”).

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei: udit.hajdu@gmail.com, 300 Edzés&Táplálkozás facebook oldal.

2. A Játékszabályzat hatálya 

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel. 

3. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre: 

3.1. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 18. életévét betöltötte (a továbbiakban: „Játékos”), és 

1.   a.)  azon személyek, akik korábban (2021.10.02-ig) még nem rendeltek a 300 konyhától.
b.) és akik 2021. október 4 és 29 között, minden héten és hetente legalább 3 napra ételt rendelnek a 300 konyhától

2.   )  és akivel szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak. 

 Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. 

pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói. 

·        3.4.  A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt. 

·        3.5.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki 

·        a.)  a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy 

·        b.)  más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. 

·        3.6.  Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el. 

·        3.7.  A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 

4. A Nyereményjáték időtartama: 2021. 10. 04. – 2021. 10. 29.

4.1. A sorsolás időpontja: 2021. 11. 05.

5. A Nyereményjátékok menete, nyeremények: 1 nyertes kerül kisorsolásra, aki választhat az alábbi nyeremények közül egyet: stílustanácsadás, táplálkozási tanácsadás, edzés bérlet.

1.   5.1.  Az aktuális Nyereményjáték kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.

2.   5.2.  Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt. 

3.   5.3.  A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles. 

6. A sorsolás és a Nyeremény átadásának menete: 

1.   6.1.  A Nyeremény kisorsolására egy tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén. 

2.   6.2.  A Nyeremény sorsolása manuális úton történik egy tanú jelenlétében; 

3.   6.3.  A Szervező minden Nyeremény esetében a Facebook oldalán, közzéteszi a nyertes emailcímét az alábbi formátumban: t******.**@g**il.***, amiből magára ismerhet a nyertes, de nem lesz nyilvános a címe, illetve közvetlenül e-mailen is értesíti a Nyertest. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyereménytekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. 

A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. 

·        6.4.  A Nyeremény átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményt a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át vagy postai úton küldi el. 

·        6.5.  A Nyeremény – Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. 

·        6.6.  A Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt módon megtörténjen. 

·        6.7.  A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak. 

7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek 

1.   7.1.  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a kiírásban szereplő Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

2.   7.2.  A Nyeremény másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve ha a Nyereményjáték kiírása ettől eltér. A Nyereményhez kapcsolódó esetleges személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának 

helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik. 

 

8. Személyes adatok kezelése 

1.   8.1.  A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

2.   8.2.  A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje. 

3.   8.4.  A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes. 

4.   8.5.  A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat. 

5.   8.6.  A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékokban kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 12. hónap végéig kezeli. 

9. Vegyes rendelkezések 

1.   9.1.  A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti. 

2.   9.2.  A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát -, hogy a Nyereményt nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban. 

3.   9.3.  A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét. 

4.   9.4.  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

9.5.  A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban