Nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

Bevezető

Az haromszaz.hu nyereményjátékot (a
továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez, amelyek
részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az
alábbiakban határozza meg. 

 

1.
A Nyereményjáték szervezője és
lebonyolítója: 

A Nyereményjátékok szervezője Hajdu
Judit E.V (székhely / értesítési cím: 2896, Szomód Tókút u. 7.
továbbiakban: „Szervező”).

A Játékszabályzat és a Szervező
elérhetőségei: udit.hajdu@gmail.com, 300 Edzés&Táplálkozás facebook
oldal, www.haromszaz.hu.

 

2. A Játékszabályzat hatálya 

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a
Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre,
akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a
Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban
igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel. 

 

3. A Nyereményjátékokban résztvevő
személyek köre: 

3.1. A Nyereményjátékban játékosként
részt vehet mindenki, aki a 18. életévét betöltötte (a
továbbiakban: „Játékos”), és 

a.)  azon személyek, akik 2022. január
10 és január 21. között ebédet rendelnek a 300konyhától, kifizetik az
ellenértékét, és legalább 5 különböző napra rendelt ételt a fenti időtartam
alatt személyes facebook oldalukon közzéteszik 5 külön posztban.

b.) és a posztjaikban feltüntetik a www.haromszaz.hu/menu linket.

c) akik az instagramon is posztolják, fotóval, linkkel az alábbi hashtag-ekkel: #mindenmentes #egeszsegesebed #haromszaz #nyerjebedet #300konyha

d)  és akivel szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény,
valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak. 

 Nem vehetnek részt a
Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának
tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1)
bek. 1. 
pontjában meghatározottak szerinti
közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói. 

3.2.  A Nyereményjátékokban
kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási
hellyel rendelkező személyek vehetnek részt. 

3.3.  A Szervező fenntartja a
jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi
felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást
kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki 

a.)  a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával,
weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék
során előnyhöz jutni; és/vagy 

b.)  más Játékos regisztrációs
adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. 

3.4.  Szervező fenntartja a jogot
arra, hogy a 3.3. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében
bírálja el. 

3.5.  A Játékosok az általuk
tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.
Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy
azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény
minden esetben a Játékost terheli. 

4. A Nyereményjáték időtartama: 2022.
01.10-22.01.21.

4.1. A sorsolás időpontja: 2022.01.24.

5. A Nyereményjátékok menete,
nyeremények: 1 nyertes kerül kisorsolásra, aki 2022. február első hetére
minden munkanapra díjmentesen rendelhet 1 ebédet a 300konyha kínálatából.

5.1.  Az aktuális Nyereményjáték
kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen
Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra
és részt vesz a sorsoláson.

5.2.  Nyeremény(ek): A
Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A
Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a
továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más
többletszolgáltatást nem nyújt. 

5.3.  A Szervező kifejezetten
felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a
Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény felhasználásához és igénybevételéhez
szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy
megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles. 

6. A sorsolás és a Nyeremény átadásának
menete: 

6.1.  A Nyeremény kisorsolására egy
tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén. 

6.2.  A Nyeremény sorsolása
manuális úton történik egy tanú jelenlétében; 

6.3.  A Szervező minden Nyeremény
esetében a Facebook oldalán, közzéteszi a nyertes emailcímét az alábbi
formátumban: 
t******.**@g**il.***,
amiből magára ismerhet a nyertes, de nem lesz nyilvános a címe, illetve
közvetlenül e-mailen is értesíti a Nyertest. Amennyiben a Nyertes az értesítést
követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a
Szervező az adott Nyereménytekintetében a soron következő Nyertest
(Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. 

A Pótnyertesek kiválasztására a
Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak
lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően
bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a
Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a
Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. 

6.4.  A Nyeremény átvételére a
Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A
Nyereményt a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és
időpontban adja át vagy postai úton küldi el. 

6.5.  A Nyeremény – Nyertesnek
(Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli
átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a
továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen
más igénnyel nem élhet. 

6.6.  A Nyertes (Pótnyertes)
köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása a
fentiekben írt módon megtörténjen. 

6.7.  A Játékosok tudomásul veszik,
hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat
elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a
Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő
weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra kerüljenek. A Játékosok
egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen
anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen
lemondanak. 

 

7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek,
költségek 

7.1.  A Szervező nem vállal
felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a kiírásban szereplő
Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból időszakosan nem
érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A
Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét
kizárja. 

7.2.  A Nyeremény másra át nem
ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve ha a Nyereményjáték kiírása ettől
eltér. A Nyereményhez kapcsolódó esetleges személyi jövedelemadó és
egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban
egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának 

helyszínére történő utazás költsége, a
Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik. 

 

 

8. Személyes adatok kezelése 

8.1.  A Nyereményjátékban való
részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték
során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,
hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését
vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

8.2.  A Játékos a Nyereményjátékra
való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes
tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a
Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása
érdekében a szükséges mértékben kezelje. 

8.4.  A Játékos a
Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás
visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása
előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre
való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet
olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával
ellentétes. 

8.5.  A Játékos a Nyereményjátékra
történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező
az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a
Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés
beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám,
promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat. 

8.6.  A Játékosok személyes adatait
a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező
kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes
Nyereményjátékokban kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 12. hónap
végéig kezeli. 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1.  A Nyereményjátékban való részvétel a jelen
általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását
jelenti. 

9.2.  A Szervező fenntartja a jogot – de nem
kötelezi magát -, hogy a Nyereményt nyilvános program keretében adja át a
Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a
Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és
reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban. 

9.3.  A Szervező bármely, az adott
Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező
érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező
a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a
Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét. 

9.4.  A Szervező fenntartja magának a jogot arra,
hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat
előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a
Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak
visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt
weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően
tájékozódjanak. 

9.5.  A Facebook mentesül mindenfajta felelősség
alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A
Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le,
vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban. 

×
×

Cart